תקנון מרוץ השבלול 2

תקנון מרוץ השבלול 2 בתאריך 3 ביוני 2022

 1. ההשתתפות במרוץ מותרת לנרשמים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה וכל ספורט אחר. נרשמים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. כל משתתף מצהיר/ה בזאת כי מארגני המרוץ והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עמו למרוץ וכי הינו מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק/אובדן ציוד/רכוש אשר ברשותו.
 3. במהלך המרוץ דואגים המארגנים לאבטחה רפואית בהתאם להנחיות מד"א. יובהר לעניין זה כי משתתפים אשר יזדקקו לפינוי לבי"ח באחריותם לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 4. נרשמים אשר לא קיבלו את ערכת המשתתף שלהם בשל אי הגעתם ולא ביטלו את הרשמתם, יוכלו לקבל את הערכה במשרדי חברת פלטינום, או, במקומות נוספים ככל שיהיו.
 5. ההרשמה למרוץ היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 6. משתתף אשר פרטי הרשמתו אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.
 7. באחריות כל הנרשמים אשר משתתפים במרוץ ואשר מופיעים ברשימת המשתתפים, לקחת את ערכת המשתתף שלהם לפחות 40 דקות לפני הזינוק שלהם.
 8. כל המשתתפים מחויבים לרוץ עם מספר חזה בחזית הגוף. משתתפים שלא יצמידו את מספר החזה לקדמת החולצה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק/סיום ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 9. לתשומת לבכם – חלוקת גביעים, מדליות ופרסים לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת של פרסים, גביעים או מדליות.
 10. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.
 11. משתתפי המקצה העממי מקבלים מדליית השתתפות ומספר חזה.
 12. קביעת זוכים ופרסים – המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה-IAAF, היינו: לפי "זמן יריית הזינוק (gun time) ולא לפי זמן הצ'יפ (chip time). מומלץ, איפוא, לרצים המהירים בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה שאליו הם שייכים – להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק. התוצאות של המנצחים בקטגוריות הגיל ימדדו לפי "זמן הצ'יפ (chip time)" והם יהיו זכאים לגביעים/מדליות כמפורט באתר המרוץ.
 13. מדידת הזמנים היא למקצים התחרותיים בלבד ותתבצע באמצעות שבב מדידה אלקטרוני חד פעמי.
 14. ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ – יתקבלו בשטח המרוץ בלבד למנהל המרוץ ועד חצי שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 15. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה).
 16. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם אוזניות בזמן התחרות.
 17. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות.
 18. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רצים שילוו על ידי רצים אשר אינם רשומים כמשתתפים במרוץ, רוכבי אופניים או רכב אחר – ייפסלו.
 19. המארגנים ומנהל המרוץ רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות ו/או לתקנון או המסכן את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 20. במידה של מזג אוויר חם במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו את קיום המרוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע ליום שישי שאחריו, דהיינו: 13 במאי 2022
 21. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של ביטול השתתפות בשל שינוי שעות, דמי הרשמה לא יוחזרו.
 22. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של ביטול השתתפות בשל שינוי מועד, דמי הרשמה לא יוחזרו.
 23. מוסכם על המשתתפים במרוץ כי המארגנים ו/או כל גורם מטעמם רשאים לעשות שימוש בצילומים ו/או תמונות ואו כל מדיה אחרת של כל משתתפי המרוץ אשר צולמו לפני, במהלך ולאחר המרוץ לכל מטרה שהיא ובכל מדיה שהיא, ללא הגבלת זמן ומקום וללא תמורה.

מדיניות ביטולים

 1. מדיניות הביטולים של המרוץ הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 2. משתתף אשר נרשם למרוץ יהיה רשאי לבטל את רישום השתתפותו לאירוע בתנאים המצטברים הבאים:
  1. ביטול ההרשמה חייב יהיה להיעשות עד 6 ימים לאחר מועד ביצוע ההרשמה, וזאת באמצעות מייל לכתובת: info@platinum-tours.com   לא יתאפשר ביטול הרשמה למרוץ בחלוף למעלה מ-6 ימים לאחר מועד ההרשמה למרוץ.
  2. ביטול ההרשמה יתאפשר אך ורק בתנאי שהודעת הביטול נמסרה לכל המאוחר 10 ימי עבודה (לא כולל שישי, שבת וחגים) לפני יום המרוץ.
  3. בגין כל ביטול של הרשמה ע"פ התנאים המצוינים, ישלם המשתתף אשר ביטל את הרשמתו בדמי ביטול בשיעור של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ש"ח כנמוך שביניהם.
  4. החזרי כספים יתבצעו עד ה- 10 לחודש יוני 2022
 3. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרו מארגני המרוץ לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאים המארגנים לחייב את המשתתף גם בתשלום העמלות שנגבו מאיתם.