תקנון כללי
חובה לקרוא בקפידה תקנון זה.
​
פרק א': - כללי ובריאות
​
1. אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט הם נכונים ומדויקים.
​
2. אני החתום מצהיר שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית לתחרות והתאמנתי לקראתה כנדרש. הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את צוות המרוץ.
​
3. המרוץ מוגבל לגילאים המצוינים בסעיפי הרישום. (גיל 18 ומעלה למסלולי האולטרה והמרתון, גיל 16 ומעלה, כפוף לאישור הורים חתום לחצי המרתון ול- 10 ק"מ).
​
4. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר
​
5.אני החתום מצהיר גם כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות בעצימות גובהה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי ובסכנות שונות בעלות אופי מדברי וקרקע משתנה, חציית כבישים וריצה עליהם.
​
6. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד/רכוש אשר ברשותי.
​
7. במהלך האירוע דואגת חברת פלטינום ו\ או העיר\מועצה המארחת למעטפת רפואית בהתאם להנחיות המנהל הרפואי של האירוע הכוללת בין השאר חובש/פרמדיק/אמבולנס. יובהר לעניין זה כי משתתף אשר נזקק לפינוי לבי"ח באחריותו לדאוג לתשלום עבר הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
​
8. ככל שחל על משתתפ/ת לערוך בדיקות רפואיות בהתאם לקבוע בתקנות הספורט )בדיקות רפואיות התשנ"ז – 1997 – עליו לעשות כן על אחריותו ועל חשבונו.
​
​
​
פרק ב' - צילומים ותמונות
​
9. מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כ ל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי וידאו/סטילס לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה
​
10. שמו המלא של הרץ, המסלול והתוצאה יפורסמו ברשימת הרצים שבאתר. במידה והרץ אינו מעוניין ששמו יופיע ברשימת הרצים נא להודיע לנו באמצעות המייל: info@platinum-tours.com, או, באמצעות לשונית צור קשר באתר.
​
11. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה
​
12. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצ רים או אי פרסומם כאמור.
​
13. מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
​
14. אני נותן\ת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984
​
15. ידוע לי ואני מאשר \ת ומסכים \ ה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.
​
פרק ג': פסילת רצים, ליווי, מדידה, מספרי חזה ועוד
​
16. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף
​
17. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר, למעט רכבי המארגנים. רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
​
18. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
​
19. הרצים מחויבים לאשר את הצהרת בריאות על מנת להשלים את תהליך ההרשמה לאירוע.
​
20. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
​
פרק ד' - זמן גג, הפסקת ריצה חלוקת פרסים ועוד
​
21. קו הגמר יינעל בהתאם לשעת הגג שפורסמה באתר המרוץ או כפי שהוחלט על ידי המארגנים במהלך האירוע. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם
​
22. במקרה שרץ החליט להפסיק את הריצה בעודו במסלול עליו לעשות זאת בתחנה מתחנות המרוץ ולהמתין לפינויו משם, להודיע להנהלת המרוץ באמצעות הטלפון הנייד. והיה ואין קליטה והרץ אינו נמצא בתחנה עליו ללכת להמשך המסלול עד לקליטה, או, להגעה לרכב / תחנה. במקרה והרץ אינו מסוגל להמשיך עליו להישאר על ציר הריצה באופן שלא יפגע ע"י כלי רכב.
​
23. כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע. למעט כללי התנהלות הקורונה מעת לעת. במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הפרסים / גביעים במשרדי החברה.
​
24. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו
 ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 120 דקות מהמקרה.
 
פרק ה' - ביטולים ושינויים

26.מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה, או באמצעות לינק להרשמה יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים.
​
27.מיום הקמת העסקה ועד 14 ימים לפני האירוע, או, מיום קבלת המסמך  המכיל את הפרטים הרלוונטים, באמצעות פניה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל info@platinum.com . ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 20% מסכום דמי ההרשמה או 100₪ הנמוך מבניהם. (נוהל הביטול הספיציפי לכל מרוץ יקבע.
​
28.ביטול הרשמה מ- 14 ימי עסקים לפני האירוע ועד איליו לא יהיה החזר כספי.
​
29.היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף ”ערכת משתתף“ במועד בקשת ביטול ההשתתפות, כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ‘יפ מדידה וכיוצ“ב רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף ולקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לאירוע מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה עסקת מכר מרחוק, יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימי עסקים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר עד 10 ימים לפני התחרות בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בנהלי ביטול אלו כאמור ביטול/ שינוי האירוע
​
פרק ו' - ביטול האירוע ו/או שינוי

30.מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כוח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. החברה המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין ל חברה המפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על החברה המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
 
31.קיום המרוץ מותנה בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל מרוץ. חברת ההפקה תהא רשאית לבטל כל מרוץ גם ימים ספורים לפני תחילתו.  פלטינום אינה מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צוין אחרת.
​
פרק ז' - מדיניות פרטיות באתר

32.חברת פלטינום מפיקת מרוצי ה- ULTRA DESERT   מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לאירוע ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שפלטינום תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של פלטינום אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת . ההרשמה לאירוע ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום במידת הצורך, דרכי התקשרות ועוד.
​
33.השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על -מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.
​
34.המידע שתמסור בעת ההרשמה לאירוע ו/או שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע של פלטינום לצורך ניהול הקשר עם משתתפי האירוע, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם פלטינום מציעה בו.
​
35.פלטינום ו/או מי מטעמה, מחויבות לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותן ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, פלטינום ישתמשו במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות שלהלן:
​
א'. המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע .
ב'. הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו
 ג'. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם חברת פלטינום ועובדיה.
ד'. שיווק – בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים  של פלטינום  ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.
ה'. לשימוש מועדון לקוחות של פלטינום פרסום אירועים ופעילויות שונות לחברים, הטבות וכל הקשור בפעילות המועדון
​
36.חברת פלטינום לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:
​
א. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין פלטינום, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין
ב. על-פי צו שיפוטי או על -פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק
ג. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או פלטינום
​
פרק ח' - אישור להשתתפות באירוע וצילומו של קטין

אני הורהו ואפוטרופוסו כדין של המשתתף "הקטין" נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף באירוע. קראתי את תקנון האירוע ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל.
​
ידוע לי, כי שמו המלא ו/או התוצאה ו/או תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין )להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות, כדוגמת דף של החברה בפייסבוק  ובאתרי אינטרנט אחרים.
​
 הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
​
 אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
​
 מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
​
 אני נותנ/ת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984 .
​
ידוע לי ואני מאשר/ת ומסכימה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.
​
פרק ט' -  הנחיות בריאות בעת הרישום

בעקבות פסיקת בית המשפט משנת 2015 אין צורך באישורים רפואיים, אלא בחתימת המשתתף על הצהרת בריאות במהלך הרישום.
​
 עם זאת, במידה ומשתתף ענה על אחת מהשאלות הרפואיות בטופס ההרשמה באתר ב "כן" חובה עליו להביא אישור רפואי

 משתתף שלא יביא אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף במועד חלוקת הערכות ולא יוכל להשתתף במרוץ. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם סירובה ש ל המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ.
​
 הצהרת משתתף \ת

הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר להשתתף באירוע
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר.
.אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר לפעילות והתאמנתי כיאות לקראתו.
 .אני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי.
 .ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
 .אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך לפעילות ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ
​
אני החתומ/ה בטופס הרישום באתר מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי וההצהרה בטופס זה ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר/ה כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. אני מאשר/ת למטה ההפקת למטה ההפקה להשתמש בתצלומים שלי, לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 
בהצלחה,
הצוות המארגן